අවසර පත්‍ර/ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

  • ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම
  • ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීම
  • පුපුරණ ද්‍රව්‍ය බලපත්‍ර හා කාර්මික කැණීම් බලපත්‍ර සඳහා නිර්දේශය ලබා දීම
  • වටිනාකම් සහතික නිකුත් කිරිම
  • මීරා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
  • සතුන් ප්‍රවාහන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම (ගවයින්)
  • ගිනි අවි බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම
  • දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ලබා දීම
  • විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරිමට ක්‍රියා කිරීම

News & Events

22
Jan2019
සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලීය සුබ...

Scroll To Top