අංශය

මූලික අංගයන්

2017 වසරේ තත්වය

‍පිරිසිදු , පානීය ජලය සැපයිම

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පිරිසිදු ජල පහසුකම් ඇති ගෘහඒකක ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් ලෙස

88%

යහපත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම

 සනීපාරක්ෂක වැසිකිලි පහසුකම් සහිත  ගෘහඒකක ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් ලෙස

87%

ස්ථිර නිවාස පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම

ස්ථිර වහල සහිත නිවාස සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතයක් ලෙස

86%

විදුලිබල සැපයුම වැඩිදියුණු කිරීම

ස්ථිර විදුලිය සහිත නිවාස සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතයක් ලෙස

 

නිවාස ආසන්නයට මෝටර් රථයක් ගෙන යාමේ හැකියාව

මෝටර් රථයක් ළගාවිය හැකි  නිවාස සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතයක් ලෙස

90%

පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය සංවර්ධනය

පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය සදහා යොමු වු ශිෂ්‍ය ප්‍රතිශතය( සංඛ්‍යාව)

440

පෙර පාසල් අධ්‍යාපනික තත්ත්ව සංවර්ධනය

විධිමත් පුහුණුව ලැබු පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රතිශතය

8.3%

ද්විතීයිත අධ්‍යාපනික තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම

උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය සදහා සුදුසුකම්  ලැබු ශිෂ්‍ය ප්‍රතිශතය

80%

වෘත්තීය අධ්‍යාපනය වැඩිදියුණු කිරීම

 වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සම්පුර්ණ කරන ප්‍රමාණය

76

හර විෂයන්ගේ සමත්වීම

ගණිතය

70%

විද්‍යාව

60%

ඉංග්‍රීසි

40%

සිංහල

100%

බුද්ධාගම

100%

ඉතිහාසය

100%

ඉඩම් ළුලදායිතාව

 වගා කරන ලද ඉඩම් ප්‍රතිශතය

95%

පාංශු රක්ෂණය

 මුළු ඉඩම්වලින් පස සංරක්ෂණ වැඩසටහන් සහිත ඉඩම් ප්‍රතිශතය

27.8

 

රජයේ ඉඩම් ලබාදිමේ ප්‍රතිශතය

24

ඉඩම් අනවසරයෙන් අල්ලා ගැනිම්

නැත

ගෙවතු වගා සංවර්ධනය

ගෙවතු වගා කිරීමේ ප්‍රතිශතය

20%

ඉඩම් ‍ගොඩ කිරීම

ගොඩ කරන ලද අක්කර ප්‍රමාණය

 

ආපදා කළමනාකරණය හා අවම කිරීම

වර්ෂය තුළ සිදුවු ස්වභාවික ආපදා සංඛ්‍යාව

22

ස්වභාවික විපත් නිසා සිදුවු මරණ සංඛ්‍යාව

නැත

ස්වභාවික විපත් නිසා දේපල විනාශය තක්සේරුව

10

සංවිධානාත්මක සිවිල් සමාජය

ලියාපදිංචි /ක්‍රියාශිලි ප්‍රජා සංවිධාන ප්‍රමාණය

3

සමාජ සම්බන්ධීකරණ වැඩසටහන

වාර්ෂික විනෝදාත්මක වැඩසටහන් ප්‍රමාණය

7

කාන්තා හා ළමා සුභ සාධනය

ගම් ප්‍රදේශවල ළමා හා කාන්තා සායන පැවැත්වු  ප්‍රමාණය

16

ආබාධිත පුද්ගල සංවර්ධනය

ආබාධිත පුද්ගල ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය සම්පුර්ණ කළ ප්‍රතිශතය

2

ආබාධිත පුද්ගල ද්විතීයික අධ්‍යාපනය සම්පුර්ණ කළ ප්‍රතිශතය

1

ආබාධිත පුද්ගලයන්ගෙන් රැකියා හෝ ස්වයංරැකියා මගින් ස්ථිර ආදායමක් සහිත ප්‍රතිශතය

3

වැඩිහිටි ප්‍රජා සුභසාධනය

වයස 65 ට වැඩි වැඩිහිටි අයගෙන් ප්‍රජා සංවිධාන වල ක්‍රියාකාරි ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශතය

20

පිළිසරණක් රහිත වැඩිහිටි ජනගහනයේ ප්‍රගතිය (65 ට වැඩි)

6

මිශ්‍ර භෝග වගා සංවර්ධනය

මිශ්‍ර භෝග වගාව සදහා යොදාගත් ඉඩම් ප්‍රතිශතය

37

ආර්ථික / සහනාධාර වගාවන්

තේ සහනාධාර යටතේ වවා ඇති ඉඩම් අක්කර ප්‍රමාණය

 

රබර් සහනාධාර යටතේ ඇති ඉඩම් අක්කර ප්‍රමාණය

අක්. 36 පර්.4

කෘෂිකාර්මික භෝග ළුලදායිතාව

වී වගාවෙන් අත්කරගත් ළුලදායිතාවය වැඩිවීම ප්‍රතිශතයක් ලෙස (පදනම් වසරට සාපේක්ෂව)

11

 

ගො‍වීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ප්‍රමාණය

54

ගොවි ප්‍රජාව / සංවිධාන බලගතු කිරීම

ගොවී සංවිධාන ප්‍රමාණය

23

 

ගොවී සංවිධානවල සාමාජිකත්වය දරන ගොවීන්ගේ ප්‍රතිශතය

54

දේශීය කිරි පරිභෝජනය වැඩි කිරීම

දේශීය කිරි පරිභො‍්ජනය කරන පවුල් ප්‍රතිශතය

60

දේශීය බිත්තර පරිභෝජනය වැඩි කිරීම

ප්‍රදේශයේ ගෘහාශ්‍රීත බිත්තර නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය වාර්ෂිකව

740500

පෞද්ගලික ව්‍යවසායකත්ව  සංවර්ධනය

සේවකයන් 5 ට අඩු පෞද්ගලික කුඩා ව්‍යාපර සංඛ්‍යාව

860

මධ්‍යම ප්‍රමාණ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යාව (සේවක 5-15)

26

ලියාපදිංචි කළ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යාව

435

(c ) තොරතුරු තාක්ෂණ රැකියා නියුතු ප්‍රමාණය

13

ව්‍යවසායකත්ව සහාය සේවා

(o ) ව්‍යවසායකත්ව සහාය සේවා‍ සපයනු ලබන  ආයතන සංඛ්‍යාව

4

විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධනය

(c ) නුපුහුණු විදේශ රැකියා නියුතු සංඛ්‍යාව

69

(c ) පුහුණු විදේශ රැකියා නියුක්ති සංඛ්‍යාව

92

(c ) සම්පුර්ණයෙන් විදේශ ගතවී ඇති පවුල් සංඛ්‍යාව

5

වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම්  යථාවත්භාවය

(o) වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් යටතේ වාර්ෂිකව වගාකළ අක්කර ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතයක් ලෙස

464.4

(o) වාරිමාර්ග යට‍තේ ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතු වාරි ඇළ මාර්ග කි.මී.ප්‍රමාණය

7km

(o)  එක් පවුලකට අයත් ගොඩ ඉඩම් ප්‍රමාණයේ සාමාන්‍ය

5456

(c ) වාරිමාර්ග ක්‍රමය යටතේ අක්කරයක අස්වැන්න සාමාන්‍ය

බුසල්80-85

අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම හා බැහැර කිරීම

(c) බැහැර කිරිම සදහා එකතු වන අපද්‍රව්‍ය මෙට්‍රික් ටොන් ප්‍රමාණය

1

 

(o) ප්‍රතිචක්‍රීය කරනු ලබන අපද්‍රව්‍ය මෙට්‍රික් ටොන් ප්‍රමාණය

0.4

ඕගනික් පොහොර භාවිතය

(o) ඕගනික් පොහොර භාවිතා කරනු ලබන ගොවින් ප්‍රතිශතය

26%

ගෙවතු වගා සංවර්ධනය

‍(c) ගොවීන්ගේ පොහොර භාවිතය සදහා ගෘහාශ්‍රිත වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇති පවුල් ප්‍රතිශතය

51%

සමාජයේ සාමාන්‍ය නීතිය පිළිබද දැනුවත් භාවය

(c) සිවිල් වැරදි වාර්තා වී ඇති ප්‍රමාණය

89

(c) අපරාධ ක්‍රියාවන් වාර්තා වන ප්‍රමාණය

25

(o) සමථ මණ්ඩල මගින් නිරවුල් වු ගැටලු සංඛ්‍යාව / ප්‍රතිශතය

57

 

(o) ආගමික අධ්‍යාපනය ලබන  ශිෂ්‍ය ප්‍රතිශතය

85%

(c) කාන්තා හිංසනයට ලක්වන කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාව

144

මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාව

(o) මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාවන්වල නියුතු පවුල් සංඛ්‍යාව

-0.02

සමුද්‍රීය ධීවර කර්මාන්තය

 

(o) විසිතුරු මත්ස්‍යයන් වගා කරන පවුල් සංඛ්‍යාව

1%

 

(c) සමුද්‍ර ධීවර කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව රැකියා නියුක්ති ප්‍රමාණය

ගෘහාශ්‍රිත කර්මාන්ත

(c) ගෘහාශ්‍රිත කර්මාන්ත ප්‍රමාණය

471

(c) ගෘහාශ්‍රිත කර්මාන්තවල නියුතු රැකියා සංඛ්‍යාව

693

සම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත

(c) සම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත ප්‍රමාණ‍ය

 

වළං

23

රන්

10

ඉඳිකොල තොප්පි

298

වේවැල්

10

ලී කැටයම්

5

(c) සම්ප්‍රදායික කර්මාන්තයන්හි රැකියාවල නියුතු ප්‍රමාණය

341

කුඩා කර්මාන්ත

(c) ප්‍රදේශයේ පවතින කුඩා කර්මාන්ත ප්‍රමාණය (1-5 දක්වා රැකියාවල නියුතු )

403

(c) කුඩා කර්මාන්ත කේෂ්ත්‍රයේ රැකියාවල නියුතු ප්‍රමාණය

688

ගෘහාශ්‍රිත නිෂ්පාදන හා රැකියා ප්‍රවර්ධනය

(c) දිවිනැගුම වැඩසටහන යටතේ කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපාරවල නියුතු පවුල් ප්‍රතිශතය

20%

(c) සත්ත්ව පාලන ව්‍යාපාරවල නියුතු පවුල් ප්‍රතිශතය

2%

(c) ගෘහ කර්මාන්තවල නියුතු පවුල් ප්‍රතිශතය

2%

(c) අලෙවි හා සේවාවල නියුතු පවුල් ප්‍රතිශතය

3%

(c) ධිවර හා ජලජ කාර්මාන්තවල නියුතු පවුල් ප්‍රතිශතය

 

(c) සශ්‍රීක ලෙස ගෙවතු වගා කර ඇති පවුල් ප්‍රතිශතය

8%

News & Events

22
Jan2019
සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලීය සුබ...

Scroll To Top