• ජාතික හැඳුනුම් පත (පෙර සැකසුම)
 • විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම් පත
 • විදේශ ගමන් බලපත්‍රය (පෙර සැකසුම)
 • උපත්/ විවාහ/ මරණ/ ලියාපදිංචිය
 • ආදායම් සහතිකපත
 • තක්සේරු වාර්තා
 • තක්සේරු සහතිකපත
 • පදිංචිය සනාථ කිරීමේ සහතිකපත
 • පදිංචිය හැරයාමේ සහතිකපත
 • ජල පහසුකම ලබාගැනීම සඳහා වූ සහතිකපත
 • විදුලිබල පහසුකම ලබාගැනීම සඳහා වූ සහතිකපත
 • ග්‍රාම නිලධාරී සහතික

News & Events

22
Jan2019
සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලීය සුබ...

Scroll To Top