• විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම
  • මාසික විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවිම
  • වැන්දඹු විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම

News & Events

22
Jan2019
සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලීය සුබ...

Scroll To Top