උපත්, විවාහ හා මරණ ලියාපදිංචි සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම  හා එම සහතික ආරක්ෂා කිරීම තුළින් ජනතාවගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරිමට සහාය වීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

  • උප්පැන්න සහතික පිටපත් ලබා දීම
  • විවාහ ලියාපදිංචි කිරීම
  • විවාහ සහතික අනු පිටපත් නිකුත් කිරීම
  • මරණ සහතික පිටපත් ලබා දීම
  • කල්ගිය උපතක් ලියාපදිංචි කිරීම
  • කල් ගිය මරණ ලියාපදිංචි කිරීම
  • අනුමාන වයස් සහතික නිකුත් කිරීම
  • වාසගම් සහිත නම් වෙනස් කිරීම

News & Events

22
Jan2019
සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලීය සුබ...

Scroll To Top