ඉඩම් පරිපාලනය

 • ඵලදා බදු අයකිරීම
  • නිවැරදිව බදු මුදල් අයකිරීම මගින් රාජ්‍ය ආදායම් රැස් කිරීම
 • ගැනුම් මිල අය කිරීම
  • රාජ්‍ය ආදායම් කළමනාකරණය
 • දීර්ඝ කාලීන බදු අයකිරීම
  • රජයේ ඉඩම් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා වැඩි ආදායම් ලාභී පුද්ගලයන් වෙත හෝ ආයතන වෙත දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත ලබා දීම.
 • ග්‍රාමීය මට්ටමේ ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් ආදර්ශන ස්ථාපිත කිරිම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • ඌණ පරිහරණයෙන් යුත් ඉඩම් වල නැවත වගා ක්‍රම ව්‍යාප්ත කිරීම තුළින් භූමියෙන් ප්‍රශස්ත ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම.
  • සංරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කිරිම මගින් භූමියේ ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂා කිරීම
  • ප්‍රතිලාභීන්ගේ ආදායම් මට්ටම ඉහළ නැංවිම
  • විධිමත් වගා ව්‍යාප්තිය තුළින් ජාතික නිෂ්පාදනයට ඉන් ලබා දෙන දායකත්වය ඉහළ නැංවීම
 • භූමි පරිහරණ සැලසුම්කරණය පිළිබඳව පාසල් සිසුන් සහ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම
  • ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම්කරණය හා ඉඩම් කලමණාකාරීත්වය පිළිබඳව පාසල් සිසුන් සහ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරිම.
  • ජනගහන වර්ධනයත් සමඟ වැඩි වන විවිධ ආර්ථික හා සංවර්ධන අවශ්‍යතා සඳහා ඉඩම් යොදා ගැනීමේ දී විවිධ පාරිසරික උපද්‍රවයන්ට ලක් වීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම තුළින් අනාගත පරපුර සඳහා භූමිය සුරැකිව පරිහරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සැලකිල්ලට ගෙන ඒවා හැකිතාක් අවම කිරීම.
 • විශේෂ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • පසු අයිතිය නම් කිරීම ලේඛනගත කිරීමට නිර්දේශ හා අනුමැතිය ලබා දීම
 • මුල් අයිතිය සංශෝධනය කිරීම ලේඛනගත කිරීමට නිර්දේශය හා අනුමැතිය ලබා දීමදීමනා පත්‍රයක් ඇපයක් ලෙස තබා ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට අවසර ලබා දීම

News & Events

22
Jan2019
සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලීය සුබ...

Scroll To Top