අනු අංකය

සංරචකය

ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව

ක්‍රියාත්මක තත්වයේ ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව

වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව

01

විමධ්‍යගත වැඩසටහන

28

   

02

දක්ෂිණ කලාපීය සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම

14

   

03

ඌන සංවර්ධිත දහම් පාසල්/ විහාරස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීම

3

 

3

04

ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන

3

   

05

පසුගාමී ප්‍රදේශ සංවර්ධන වැඩසටහන

3

   

06

පළාත් සභා

23

8

12

News & Events

22
Jan2019
සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලීය සුබ...

Scroll To Top