සමාජ සුබ සාධන සහ සහන

 • ඒකාබද්ධ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය දැනුවත් කිරීම (දේශීය වෛද්‍ය)
 • දේශීය වෛද්‍ය ව්‍යාපෘති හඳුනාගැනීම හා වාර්තාකරණය
 • ඖෂධ ව්‍යාපෘති
 • උපදේශනලාභීන් හඳුනා ගැනීම හා එකී සේවා ලබා දීම
 • පොලිස් ස්ථාන මගින් උපදේශන සේවා ලැබිය යුතු පිරිස් හඳුනා ගැනීම
 • කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘති
 • බන්ධනාගාර පුනරුත්ථාපන පිරිස් පිළිබඳ දත්ත පද්ධතිය
 • විවිධ වැරදි සඳහා නීති මගින් දඬුවම්වලට ගොදුරු වීමේ අවදානමක් ඇති පවුල් ඉන් මුදවා ගැනීම සඳහා දැනුවත් කිරිම
 • දඩ ගෙවා ගත නොහැකිව සිරගත වූ තැනැත්තන් හඳුනා ගැනීම හා ඔවුන් නැවත ප්‍රජා විශෝධනයට යොමු කිරීමට ඔවුන්ගේ පවුල් දැනුවත් කිරීම හා එම තොරතුරු අදාල අධිකරණයේ ප්‍රජා විශෝධන නිලධාරියාට යොමු කිරීම
 • අඩු ආදායම් ලාභී, ආපදා වලින් තුවාල ලබන ප්‍රජාව සඳහා වියදම් ලබා දීම
 • අඩු ආදායම් ලාභි ප්‍රජාව සඳහා වියළි සලාක ලබා දීම
 • අඩු ආදායම් ලාභි ප්‍රජාව සඳහා පිසූ ආහාර ලබා දීම
 • අඩු ආදායම් ලාභී ප්‍රජාව සඳහා නිවාස සහනාධාර ලබා දීම
 • අඩු ආදායම්ලාභී විපතට පත් ප්‍රජාව සඳහා අවමංගල්‍ය කටයුතු ආධාර
 • ප්‍රජා මට්ටමෙන් ක්‍රියාත්මක වන සිවිල් සංවිධාන ළමා අපයෝජන අවම කර ගැනිම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම හා බල ගැන්වීම
 • ළමා අපයෝජනය සම්බන්ධ පැමිණිලි තොරතුරු විමසීම, මැදිහත් වීම සිදු කිරීම හා පසු විපරම
 • පාසල් ළමා ආරක්ෂණ කමිටු ස්ථාපිත කිරිම
 • ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ළමන් පිළිබඳ තොරතුරු හා දත්ත රැස්කර දිස්ත්‍රික් දත්ත පද්ධතිය වෙත ලබා දීම
 • විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබ සාධන කටයුතු - පවුල් පසුබිම් වාර්තාව ලබා දීම
 • රටවිරුවෝ නිවාස ණය ලබා දීම
 • රටවිරුවෝ ස්වයංරැකියා ණය ලබා දීම
 • විදේශගත පවුල්වල දරුවන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම
 • රෝගාධාර ගෙවීම
 • වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත් ලබා දීම

News & Events

22
Jan2019
සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

සුබ සාධක සංගමයේ මහා සභා රැස්වීම

කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලීය සුබ...

Scroll To Top